La nostra història col·lectiva

Posar-li data de naixement a una persona és relativament fàcil. El part és senzill de detectar físicament i hi ha una autoritat que ho avala. Inclús es poden aventurar els seus precedents i les raons que han desembocat en el fet. Tanmateix, l’origen d’un grup és molt més complex. Intervenen moltes més persones, interessos i circumstàncies, de forma que no sempre estan delimitats els factors que podrien posar un origen clar. És per això que emmarcarem en primer lloc l’origen dels MRP i la transició, per a passar a continuació al Col·lectiu d’Ensenyants de la Ribera amb l’objectiu de definir unes breus pinzellades sobre el seu origen i evolució.

1. El Part

 

   La primera sessió celebrada per la Comissió gestora va tenir lloc a Montserrat. Es redactaren els estatuts el 21 d’octubre de 1989, i foren aprovats el 25 d’abril de 1990. La seua seu social es va ubicar al Col·legi Públic l’Alcocera de Polinyà de Xúquer amb l’àmbit territorial circumscrit a la Ribera, tot i que obert a membres de comarques veïnes.

   Els objectius que es varen acordar des dels inicis, foren els següents.

 1. Propiciar el procés de creació d’una escola pública, popular i valenciana de qualitat i d’acord amb la realitat de cada poble que treballe per la normalització de la nostra llengua i la nostra cultura.
 2. Inserir l’escola en el medi sòcio-cultural amb una orientació inequívoca vers els interessos de les classes populars.
 3. Tractar d’aglutinar els treballadors i treballadores de l’ensenyament i d’altres persones i institucions amb incidència en el camp educatiu.
 4. Promoure la investigació en temes educatius, fomentant grups de treball permanents, on l’anàlisi ideològica i social que transforme l’escola siga patent i on l’activitat docent esdevinga d’un caire marcadament científic amb una metodologia moderna i activa.
 5. Defensar i recolzar, si escau, els plantejaments complementaris o alternatius als projectes de l’Administració que afecten el sistema educatiu.
 6. Elaborar materials didàctics per a la seua utilització a l’aula.

   Amb la fita de poder aconseguir els esmentats objectius anteriors, el Coderi es va proposar dur endevant les següents activitats:

 1. Realitzar, promoure i divulgar investigacions i estudis socials i pedagògics sobre la nostra realitat.
 2. Realitzar, promoure i divulgar investigacions i experiències didàctiques sobre diverses àrees de l’ensenyament.
 3. Realitzar cursos de formació i renovació pedagògica al professorat.
 4. Realitzar tallers, debats, seminaris, activitats lúdiques i festives de recuperació de la nostra cultura popular.
 5. Contactar amb altres MRP i institucions.
 6. Promoure iniciatives de valencianització a l’escola i fer un seguiment i avaluació d’aquest procés.
 7. Potenciar els intercanvis escolars (correspondència, visites, ...)
 8. Qualsevol altra activitat que puga complementar les anteriors i que facilite el compliment dels objectius de l’associació.

2.Funcionament

 

   La seua organització ha estat bàsicament conformada per dos elements: l’Assemblea i la Comissió Permanent:

 

2.1 L’Assemblea.

 

   Aglutina a tots els socis amb dues condicions per a la permanència: haver-se inscrit a alguna activitat durant el curs escolar present i estar al corrent en el pagament de les quotes durant el mateix període. Evidentment, també es podia demanar la baixa voluntàriament. La seua convocatòria es fa a través de la Comissió Permanent o per un terç dels socis amb un ordre del dia i una antelació de set dies, i queda vàlidament constituïda amb la presència de la meitat més un dels socis o sense un nombre determinat durant la segona convocatòria. Les seues funcions específiques són aprovar les conclusions del curs, vehicular la participació dels socis, triar els representants en la Comissió Permanent, ser informada dels projectes i activitats que es realitzen, aprovar els pressuposts i controlar l’activitat i gestió de la Comissió Permanent.

   Per a ser membre, cal estar d’acord amb els objectius i activitats a realitzar pel col·lectiu i pagar la corresponent quota. Les persones sòcies extraordinàries col·laboren i donen suport pedagògic, econòmic o d’altres tipus al col·lectiu.  

   Tots els socis tenen els drets habituals d’elegir i ser elegit, tenir veu i vot en l’assemblea, prendre part en les activitats i fer ús dels serveis del Col·lectiu, demanar i rebre tota la informació que es considere, formar grups i fer ús dels locals i mitjans. Respecte als deures també són els habituals com complir els Estatuts i acords, col·laborar en les finalitats del CO.DE.RI., participar en les activitats i vetllar pel bon funcionament i la seua imatge pública.

 

2.2 La Comissió Permanent.

   

   Està conformada per:

 1. Portant-veus dels grups de treball a proposta de cadascun.
 2. Vocals elegits per l’Assemblea en candidatures obertes i lliures de presentar-se qui ho desitge, elegits segons el nombre de vots:
 3. La persona més votada passa a ocupar la presidència que pot ser designada de forma consecutiva una sola vegada. Té com a funcions la de dirigir i representar legalment al MRP, presidir els debats, convocar les reunions i visar les actes i certificats.
 4. La segona persona més votada ocupa la Vicepresidència, que substitueix a l’anterior per malaltia o absència,
 5. La resta són vocals el nombre dels quals serà determinat l’Assemblea i que eligiran entre ells a la persona encarregada de la: 
  • Tesoreria, que custodia i controla els recursos
  • Secretaria que redacta, signa i custodia les actes, autoritza i redacta les certificacions, i es fa responsable del llibre-registre dels membres.

   Es reuneix una vegada al trimestre de forma ordinària i quan ho demana almenys un terç dels seus membres. Ocasionalment, pot formar subcomissions especials per a l’organització de determinades activitats. Les seues facultats són:

 1. Ostentar la representació del MRP
 2. Comparèixer davant els organismes públics per a les accions legals
 3. Proposar a l’Assemblea la defensa dels interessos de tots.
 4. Convocar l’Assemblea i controlar els acords
 5. Presentar el balanç dels comptes i realitzar els pressuposts
 6. Gestionar subvencions, ajudes i recursos.
 7. Obrir comptes bancaris amb firmes mancomunades
 8. Resoldre provisionalment qualsevol imprevist fins l’Assemblea següent.
 9. Aprovar la incorporació de grups de treball

3 El Coderi és un moviment social

   El Coderi és un moviment d’ensenyants que entén que l’objectiu de l’educació és intentar la transformació social cap a un món més just.

  3.1 La intensa relació amb el Medi

   Com tots els MRP considerem que les portes de l’escola han d’estar obertes en les dues direccions, cap a fora i cap endins. L’entorn natural, social, cultural i patrimonial ha d’entrar dins les aules i ser objecte d’estudi, de valoració i d’estima. I l’escola ha d’eixir de les quatre parets per immergir-se en l’entorn on està situada, per tal que els futurs ciutadans coneguen el seu entorn, l’estimen, el respecten i el defensen si cal. Tot allò que envolta l’escola: les seues festes, els sectors econòmics, la llengua, la cultura i la història, les manifestacions artístiques, els espais naturals..., han de ser objecte d’estudi escolar.

   No entenem que es faça un ensenyament del medi sense eixir de les quatre parets de l’aula, sense xafar el medi i parlar amb la gent que l’habita i treballa. Al llarg de la seua trajectòria al nostre col·lectiu s’ha practicat el contacte i la sensibilització cap a l’entorn programant eixides periòdiques. Amb tal finalitat s’han elaborat fitxes, quadernets de treball i itineraris didàctics ad hoc.

  3.2 Relació amb altres entitats

   Al llarg dels temps el CODERI ha mantingut contacte amb moltes entitats i ha col·laborat en alguna ocasió amb moltes d’elles. D’entre totes n’hi ha algunes que la relació ha estat més intensa, com la que ha hagut amb la Confederació de MRP de l’Estat Espanyol i la Federació de MRP del PV, organismes dels quals hem format part. Particularment intensa ha estat també la relació amb Xúquer Viu, l’STEPV, més aviat amb l’Escola Sindical de Formació Melchor Botella, i la Coordinadora de Centres d’Ensenyament en València de la Ribera.

   Durant la nostra trajectòria hem organitzat cursos i col·laboracions amb els CEFIRE i la UV, així com, en el seu temps, amb l’IVER (Institut Valencià d’Escoles Rurals).

<< Nuevo campo para texto >>

4 Activitats de formació permanent.

 

   Els MRP són alguna cosa més que un moviment de mestres, segons diu Paolo Freire: “No solament som objecte de la historia, sinó també subjecte. En el món de la història, de la cultura, de la política, no estem presents sols per adaptar-nos sinó per a canviar-lo. “ I aquest treball no es fa de forma individual sinó de forma col·lectiva. Es per això que hem qüestionat la nostra pràctica docent, buscant noves fonts pedagògiques, elaborant i compartint materials, recuperant les bones pràctiques i mirant endavant amb la decisió ferma de voler una escola millor per a un món més just.

   Aquesta és la nostra meta que ha estat duta a terme en diverses formes d’actuació:

  4.1 Escoleta de la Tardor

   Seguint el format de les tradicionals Escoles d’Estiu, l’Escoleta de la Tardor ha estat el lloc d’encontre anual de totes les persones associades i d’aquelles interessades en la formació en el que es tracten temes d’interès per a la millora de l’educació, amb una visió que partint del pensament de Freire busca, no solament la innovació en l’àmbit didàctic sinó un canvi del paradigma educatiu tradicional que transforme la societat a partir de l’educació. En eixe sentit s’han tractat temes de història de l’educació, metodologia, didàctica, experiències d’aula, llengua i escola, organització d’aula i centre, participació, democràcia, projectes de treball, educació emocional, identitat professional, sociolingüística, valors, currículum, diversitat, aproximació al medi, política educativa, renovació pedagògica, noves tecnologies, etc. 

   L’estructura està formada per sessions amb conferències, aula-debat, taules rodones, presentació d’experiències, tallers pràctics, itineraris didàctics i assemblea.

  4.2 Jornades de Primavera.

   Les Jornades de Primavera, dirigides a les persones associades i docents en general, han estat organitzades en format de tallers, seminaris, xarrades-col·loqui, cine-fòrum, itineraris didàctics, etc. Realitzades en diverses localitats de la comarca al llarg dels mesos de desembre fins a maig preferentment en cap de setmana, completant la formació permanent de les Escoletes de la Tardor.

    En elles podem destacar temes com ara, organització de l’aula, els valors en l’educació, utilització de materials didàctics, intercanvi d’experiències docents, interculturalitat, relacions família-escola, anàlisi de diverses metodologies, etc.

4.3 Grups de treball i seminaris permanents.
Al llarg de la història del CODERI, els grups de treball i els seminaris permanents, han sigut l’ànima renovadora i puntal fonamental de la organització. Han estat constituïts per membres del col·lectiu involucrats en la renovació pedagògica, el seu treball ha servit per a nodrir d’experiències i saber fer, així com per a qüestionar la societat i l’educació. Les seues aportacions han servit per avançar en el canvi del model d’escola. A partir dels grups de treball s’han preparat i dut endavant totes les activitats de formació del col·lectiu.

  4.4 Altres activitats.

   A més de les citades anteriorment, El MRP CODERI ha organitzat i participat en altres activitats, sempre en la línia de la renovació didàctica i pedagògica que el caracteritza.

   A nivell comarcal podem destacar, entre altres, la Setmana de l’àrea d’experiències, la Tertúlia del divendres, o la Setmana de l’àrea de sòcio-naturals a La Ribera. Cursos monogràfics com La nova pedagogia de la lectura o El procés creatiu.

   Com a membre actiu de la Federació de MRP ha organitzat, donat suport i participat en les activitats realitzades a nivell de País Valencià, com ara Encontres, Jornades, Taules rodones o Escoles d’Estiu.

   A nivell de l’Estat espanyol participa també activament en la Confederació de MRP, en la  preparació i assistència a Congressos i Jornades estatals.

Contacto

Síguenos en redes sociales