CODOCÈNCIA

NEOLOGISME NECESSARI: No ho busqueu al diccionari que no hi està. De què tracta? És un terme que reivindiquem com a consubstancial a la tasca d'ensenyar.

1.La coordinació del professorat d’un àmbit comprén la programació didàctica de l’àmbit, la planificació i disseny del projecte, tasca o unitats didàctiques, la gestió de l’aula, l’avaluació i l’acció tutorial.

  • Coordinació vertical: Entre docents de la mateixa especialitat, cosa que permet tindre una visió de conjunt d’allò aprés per l’alumnat al llarg de l’etapa.
  • Coordinació horitzontal: Entre docents d’un mateix nivell o equip educatiu i que possibilita una atenció més inclusiva del grup-classe  
Hem ajuntat la codocència i la coordinació del professorat, ja que no poden anar l’una sense l’altra. Encara que en les instruccions es contemple el treball per àmbits al càrrec d’una sola persona, l’estructura educativa actual no permet el treball aïllat del professorat i proposem que els centres consoliden les estructures horitzontals molt més efectives per a l’atenció individualitzada del professorat que les estructures verticals. L’estructura vertical tal com està estructurada actualment, els departaments, és hereva d’una perspectiva obsoleta de l'ensenyament secundari. Ens retrotrau al batxiller anterior als anys setanta que estructurava l’ensenyament a partir dels coneixements a adquirir i no de l’alumnat a atendre. El disseny d’un Projecte Curricular de Centre conseqüent amb un Projecte Educatiu ben arrelat a l’entorn en què es troba el centre seria suficient limitant les competències dels departaments a una avaluació periòdica d’aquest PCC.

Contacto

Síguenos en redes sociales