PROPOSTES DE L’ASSOCIACIÓ DESCOBRIM JUNTS DE CARA A L'INICI DEL CURS 2020/21

Des de l’associació Descobrim, volem col·laborar amb la Conselleria d’Educació ja que som conscients de les dificultats pel que fa a l’organització del proper curs, davant la situació de pandèmia que estem vivint. Així, a continuació, presentem una sèrie de propostes, fruit de nombroses reflexions, amb l’objectiu donar resposta a les necessitats educatives de les xiquetes i dels xiquets.


EL PERÍODE D’ACOLLIDA A INFANTIL
El temps d’acollida representa un procés sensible que condiciona substancialment la correcta maduració durant l’etapa que ens ocupa, amb conseqüències significatives amb el desenvolupament de l’aferrament i que implica la xiqueta o el xiquet, la família i la mestra o el mestre, que conjuntament construïm els vincles de seguretat i confiança.
Per tant, és necessari atendre amb molta cura «l’entrada a l’escola» com a pas determinant, ja que suposa la primera separació física, temporal i d’allunyament emocional de la família amb el xiquet o xiqueta cap al seu nou entorn socioafectiu. Si no s’atén com cal aquest procés pot dificultar negativament la construcció de la relació afectiva amb les i els docents i amb els companys i les companyes, és a dir, pot agreujar el normal desenvolupament del vincle d’aferrament.
Així doncs, partint que l’escola ha de vetlar per les necessitats autèntiques de la infantesa, fem palesa la importància que l’alumnat estiga acompanyat durant aquest procés d’una persona de referència amb qui tinga un vincle proper, que requereix el temps que necessitarà d’acollida i integració a l’escola. Aquest temps haurà de ser flexible, afavorint així un temps d’acollida respectat i seré.
Quan el xiquet o la xiqueta estableix aquest vincle, esdevé el clima de seguretat i protecció necessari que permetrà el desenvolupament harmònic de les seues potencialitats. Per tot açò, remarquem la necessitat de mantenir el temps d’acollida i més encara després d’haver viscut  una situació de pandèmia originada pel virus COVID-19 que ha generat tanta inseguretat, incertesa i nerviosisme entre les famílies, originant-se així una carència d’acompanyament emocional que ha de compensar-se d’una manera més intensa i generosa.
Per descomptat, atendre com cal aquest període no contradiu ni ha de fer perillar la salut de les persones que formen part de la Comunitat Educativa. Així doncs, proposem les següents mesures:
1. El compliment de les mesures d’higiene exhaustives determinades per sanitat.
2. L’acompanyament del xiquet o la xiqueta amb el referent familiar.
3. Explicar i consensuar, prèviament a l’inici d’aquest període, amb les famílies les normes d’higiene i el protocol establert.
4. En funció de les disponibilitats d’espai del centres, facilitar la zona del pati a l’aire lliure com un espai educatiu també important, on portar a terme majoritàriament el temps de relació i del període d’acollida.
5. Establir horaris progressius, no acumulatius, durant el període d’acollida per reduir les innecessàries exposicions, amb el menor nombre possible de persones juntes en un mateix  espai.
PROPOSTA D’AGRUPAMENTS A L’EDUCACIÓ INFANTIL DAVANT LA PANDÈMIA.
Per tal d’assegurar que el període d’acollida es porte a terme en les condicions necessàries per a l’alumnat, proposem que el grup de tres anys no es barrege amb el de 4 i 5 anys. Aquesta mesura no contradiu la necessitat d’un període d’acollida per part d’algunes xiquetes i alguns xiquets d’aquestes edats, com hem fet saber anteriorment.
Així doncs, proposem dividir el grup de tres anys (de màxim 15 alumnes), assignant una tutoria a la persona docent de suport, si cal, així com considerar la opció de fer parella pedagògica.
Pel que fa al grup de 4 i 5 anys, proposem una barreja en funció de les necessitats de cada escola en concret, formant així grups Internivell. Entenent aquests com una oportunitat pedagògica inclusiva i de creixement harmònic de la persona, permetent la relació més enllà de l’edat cronològica.
Recomanem que la creació d’aquests grups es realitze de manera equitativa d’acord amb uns criteris que formen equips cohesionats, maximitzant així la igualtat d’oportunitats i l’acompliment del principi d’equitat.
LES ENTRADES AMABLES I RELAXADES
Proposem promoure i respectar les entrades i eixides relaxades i amables. Amb un marge d’entrada a l’escola més ampli a l’habitual i, si l’alumnat ho necessita, l’acompanyament per la persona o familiar de referència. L’arribada progressiva de l’alumnat evitarà aglomeracions a l’entrada de l’escola, permetent a més una acollida més propera i un major intercanvi comunicatiu.
L’ENTRADA DE LES ESPECIALITATS A L’AULA I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Proposem que la mestra o el mestre estiga present a les diverses activitats realitzades per l’alumnat (tallers, al pati, als ambients, etc.) independentment de la tasca que estiguen realitzant en eixe moment, presentant-se aquesta de manera totalment oral.
Proposem que l’atenció per part de l’equip d’orientació i interdisciplinari vaja en la mateixa línia. En el cas que es considere necessària l’observació d’una xiqueta o d’un xiquet en concret, es portarà a terme sempre dins l’aula o a un espai a l’aire lliure i de manera puntual amb la presència d’aquestes persones especialistes i de manera continuada en coordinació amb la mestre/a tutor/a i la família. Aquest fet farà que es desenvolupen sentiments i actituds de respecte i inclusió per part de tot l’alumnat.
Per concloure, direm que, malgrat la situació que vivim, hem d’intentar fer equip i garantir les bases de la convivència a l’escola, centrades amb la funció compensadora d’aquesta, el respecte, la llibertat, la comunicació família-escola, el coneixement profund i la connexió amb u mateixa i amb els altres, l’estima, les relacions profundes, la inclusió, l’acollida, l’educació per la pau, la coeducació i un llarg etcètera.


«SOLS L’ESCOLA QUE VIVIM, AQUELLA EN LA QUAL PARTICIPEM I ENS SENTIM HUMANS POT DONAR FRUITS DE PAU»

(Pilar Sánchez Alcaide)
ASSOCIACIÓ DESCOBRIM JUNTS

https://www.facebook.com/descobrimjunts/