1: LEGISLACIÓ

La resolució de 29 de maig de 2020 té per objecte establir les directrius per a l’organització curricular del primer curs de l’ESO, establida en l’apartat III, 12.c de la Resolució de 4 de maig, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual s’estableixen el marc i les directrius d’actuació a desenvolupar durant el tercer trimestre del curs 2019-2020 i l’inici del curs 2020-2021, davant la situació de crisi ocasionada per la Covid-19.

La FMRPPV considera que és una llàstima que la Resolució tinga un caràcter excepcional i sols done peu a la continuació de la introducció del treball per àmbits per al curs que ve, en primer de l’ESO com a continuació del que s’haja pogut fer durant el tercer trimestre del curs 2019/2020 en sisé de primària.

Aquest fet pot provocar que es limite a una experiència sense continuïtat i que sols es dissenyarà de forma que siga una frontissa entre la situació anterior al confinament i el retorn al més aviat possible a la mateixa realitat d’abans amb tots els problemes que tenia.

És trist que amb les bases legals fermes i les pedagògiques expressades més endavant en el document, no siga el plantejament més agosarat i done peu a què, en primària, se seguisca ampliant aquelles mesures plantejades en el decret i que s’oferisca als centres de secundària la possibilitat de portar l’experimentació més enllà de la situació extraordinària que s’ha de viure en setembre del 2020. Tot seguit enunciem una sèrie d’aspectes de la Resolució que ben bé podrien transcendir de la provisionalitat. 

Apartat III, 12.c de la Resolució de 4 de maig

 

c) Organització curricular excepcional. Tal com s’indica en l’Ordre 365/2020, de 22 d’abril, del Ministeri d’Educació i Formació Professional per la qual s’estableixen el marc i les directrius d’actuació per al tercer trimestre del curs 2019-2020 i l’inici del curs 2020-2021, les administracions educatives podran autoritzar per a tot o part del curs 2020-2021 una organització curricular excepcional, que garantisca la consolidació, adquisició, reforç o suport dels aprenentatges afectats per la situació del tercer trimestre d’aquest curs, per part de tot l’alumnat. 

 Aquesta organització curricular excepcional es durà a terme a TOTS els grups del 1r curs d’educació secundària obligatòria de TOTS els centres educatius, on el currículum s’organitzarà per àmbits del coneixement amb la finalitat de facilitar una transició adequada de tot l’alumnat procedent de 6é d’Educació Primària 

Una paraula ens fa grinyolar les dents: TOTS. Si es planteja la mesura com a recomanable, perquè aquest article obliga a adoptar una mesura per a resoldre un possible problema que encara no s’ha detectat?

TOTS sona a una mesura no gaire democràtica, i no està en desacord amb el que déiem sobre l'expansió del treball per àmbits a tota la primària. Clar que voldríem que la mesura fora universal però per un altre camí: Una experiència reeixida dona peu a una continuïtat, una experiència fallida és la millor via per un fracàs. Aquest TOTS, en les circumstàncies actuals, possiblement aboque a més fracassos que èxits i amb fracassos no s’implanta una reforma, ja ho veiérem amb la LOGSE.

Proposem que se suprimisca eixos TOTS o que se’n faça cas omés. Cada centre ha de poder triar el que millor resultat li done i adoptar l’ensenyament per àmbits quan els claustres estiga convençut de ser capaç de generalitzar l’experiència.

Tornem a la resolució del 29 de maig que regula la implantació de la mesura: 

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, modificada per la Llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa de 9 de desembre de 2013, determina en el seu article 24.7, en relació amb l’organització del primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria que, amb la finalitat de facilitar el trànsit de l’alumnat entre l’Educació Primària i el primer curs d’Educació Secundària Obligatòria, les administracions educatives, i si és el cas, els centres docents, podran agrupar les matèries del primer curs en àmbits de coneixement. Les administracions educatives podran autoritzar per a tot o per a part del curs 20202021 una organització curricular excepcional que garantisca la consolidació, adquisició, reforç o suport, per part de tot l’alumnat, dels aprenentatges afectats per la situació del tercer trimestre del present curs. En aquesta ordre s’habilita les administracions educatives de les comunitats autònomes a dictar les resolucions, disposicions i instruccions necessàries per a garantir l’eficàcia del que disposa aquesta.

[..]

Aquesta integració de matèries en àmbits haurà de respectar els objectius, continguts

i criteris d’avaluació de totes les matèries que s’hi integren, així com l’horari assignat al conjunt de les matèries i tindrà efectes en l’organització de les ensenyances, però no en tindrà en les decisions associades a la promoció. Quant al professorat encarregat d’impartir els àmbits en què s’integren distintes matèries, haurà de ser professorat pertanyent als departaments didàctics de les matèries que configuren els àmbits i, preferentment, amb destí definitiu en el centre. 

 [...] 

Ens interessa molt remarcar aquests dos paràgrafs del preàmbul, ja que mostren que la introducció del treball per àmbits està contemplat en la legislació vigent des de fa més de 14 anys i que si un centre està interessat a introduir-la, està cobert legalment.

Tercer. Finalitat i objectius

La finalitat fonamental que es pretén amb aquesta organització curricular és facilitar una transició adequada de tot l’alumnat procedent del sisè curs de l’Educació Primària al primer curs de l’Educació Secundària Obligatòria.

 1. Consolidar i reforçar els aprenentatges essencials per a un adequat desenvolupament de les competències clau de l’Educació Secundària Obligatòria.
 2. Motivar l’alumnat cap als aprenentatges actius a través de metodologies innovadores, tant l’alumnat amb majors dificultats d’aprenentatge com l’alumnat amb major capacitat i motivació per a aprendre.
 3. Promoure estratègies que faciliten la coordinació i el treball conjunt dels equips docents que imparteixen classe a un mateix grup d’alumnes.
 4. Promoure la codocència del professorat de diferents departaments didàctics, del departament d’orientació, en especial de les i dels mestres especialistes en pedagogia terapèutica i en audició i llenguatge per afavorir l’atenció a la diversitat de l’alumnat.
Si l’ensenyament per àmbits té totes aquestes virtuts, perquè no se segueix implantant-lo? 

Els quatre objectius plantejats responen a uns problemes genèrics que es detecten des de fa molts anys sobretot en l’ESO. 
L’ensenyament per àmbits, podria ser la solució a aquest problema. Doncs endavant, ja que s’ha començat no tornem enrere i continuem per veure si realment és així.

Quart. Organització curricular

1. L’organització curricular de primer de l’Educació Secundària Obligatòria serà una proposta flexible d’agrupació de matèries per àmbits de coneixement. Aquesta proposta es concretarà per part dels centres en funció de les seues característiques i de les necessitats reflectides en els informes individuals de l’alumnat procedent del sisé curs de l’Educació Primària.

Una vegada més la Conselleria d’Educació encerta a l’hora de donar flexibilitat als centres per anar adaptant el currículum a allò què s’ha fet en sisé i no al contrari com és massa freqüent que es faça en certs instituts. No podem més que aplaudir i demanar que s’eleve la proposta per fer-la definitiva i no provisional.

Cinquè. Programacions didàctiques

1. La programació didàctica de cada àmbit atendrà el currículum de les matèries que el formen i inclourà, almenys, aquests elements:

 1. L’organització, seqüenciació i temporalització dels continguts de l’àmbit.
 2. La contribució de l’àmbit a l’assoliment de les competències clau i dels objectius de l’Educació Secundària Obligatòria.
 3. La seqüenciació i concreció dels criteris d’avaluació i els seus estàndards d’aprenentatge avaluables associats.
 4. Els procediments i instruments d’avaluació i els criteris de qualificació de l’aprenentatge de l’alumnat.
 5. La metodologia, els materials curriculars i els recursos didàctics.

Sisè. Avaluació i promoció

1. L’avaluació dels àmbits s’ha de realitzar de manera globalitzada d’acord amb la consecució dels objectius del nivell dins de l’etapa i de l’adquisició de les competències clau. Però la qualificació (el resultat acadèmic que apareix en l’expedient) de cadascuna de les matèries que integren els àmbits s’ha de consignar per separat. 

Clar que la proposta necessita encara avaluar-se i revisar-se introduint les esmenes necessàries. Així per exemple el model de programació, i doncs d’avaluació, com veurem més endavant, necessita modificar-se. Però això és inherent a qualsevol procés d’experimentació en espiral, sempre que el moviment vaja sempre en el mateix sentit.

2. La integració de matèries en àmbits en el primer curs de l’Educació Secundària Obligatòria, constitueix una resposta inclusiva en la mesura que millora la continuïtat dels aprenentatges de l’Educació Primària a l’Educació Secundària Obligatòria, afavoreix el desenvolupament de les competències de l’alumnat, flexibilitza el currículum i facilita el suport dins de l’aula. Així mateix, la integració de continguts en àmbits permet el desenvolupament d’altres mesures de resposta educativa per a la inclusió recollides en l’Ordre 20/2019, de 30 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l’organització de la resposta educativa per a la inclusió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià.

Per acabar s’insisteix en com aquesta metodologia millora la inclusió de l’alumnat amb dificultats per seguir el currículum tal com està establit. Aquesta hauria de ser, per si sola, una raó més que suficient per què la mesura no fora excepcional sinó que anara més enllà de la provisionalitat a la qual sembla abocada.

Àmbits que es poden servir de guia a partir de la proposta de Conselleria:

 1. Àmbit CTEM.
 2. Àmbit de plurilingüisme.
 3. Àmbit humanístic i social.
 4. Àmbit artístic expressiu
4 àmbits que, amb les matisacions escaients, podríem perfectament cobrir tot l’ensenyament obligatori.

Contacto

Síguenos en redes sociales